Szkoła Podstawowa w Wisznicach

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkola im. J.I. Kraszewskiego w Wisznicach mieści się przy ulicy Warszawskiej 19, 21-580 Wisznice. Przy Szkole Podstawowej w Wisznicach prowadzone są oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz stołówka szkolna. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkola w Wisznicach funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oswiaty i statutem szkoły. Więcej informacji na temat pracy szkoły znajduje się na stronie www.spwisznice.edu.pl

Dyrektor SP Wisznice - Andrzej Nuszczyk W-ce Dyrektor SP Wisznice - Sylwia Szpruch - Koprianiuk

Szkoła Podstawowa w Horodyszczu

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Horodyszczu realizuje podstawę programową MEiN w ramach godzin przedmiotowych, rozwijających i wyrównawczych. Dodatkowo prowadzono zajęcia z terapii pedagogicznej, zajęcia logopedyczne. Działania w ramach programu wychowawczo profilaktycznego dotyczyły następujących obszarów: edukacji zdrowotnej, relacji - kształtowania postaw społecznych, kultury i wartości, normy i wzorów zachowań, bezpieczeństwa - profilaktyki zachowań ryzykownych.

P.O. Dyrektora SP Horodyszcze - Danuta Kuchta

sponsorzy