Nowy dowód osobisty

1 marca 2015 r. wchodzą w życie nowe ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa o dowodach osobistych oraz Ustawa o ewidencji ludności. Wprowadzają one zmiany, które mają ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw w urzędzie

Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni?
Od 1 marca 2015 r. będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego obsługiwany przez nowy System Rejestrów Państwowych.

Co nowego będzie zawierać dowód osobisty

Pojawi się szereg nowych zabezpieczeń:

  • M.in. dwukrotnie powtórzone zdjęcie posiadacza, mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby. Dzięki temu znacznie trudniej będzie go sfałszować.
  • Na dowodzie znajdą się informacje o polskim obywatelstwie.

Czego nie będzie zawierać dowód osobisty:

  • Zniknie adres zameldowania. Dzięki temu, przy każdej zmianie meldunku nie trzeba będzie wymieniać dowodu.
  • Nie będzie także informacji o kolorze oczu i wzroście ani skanu podpisu posiadacza. Zrezygnowano z wszelkich danych, które nie są niezbędne albo polegają na subiektywnej ocenie obywatela lub urzędnika.

Nowa fotografia do dowodu:

  • Fotografia, która będzie wykorzystywana w dowodzie osobistym będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach.
  • Zdjęcie dołączone do wniosku powinno być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Wniosek o nowy dowód złożymy w dowolnej gminie:

  • Dowód będzie można wyrobić w najbliższym urzędzie gminy, niezależnie od meldunku. Dotychczas mogliśmy to zrobić tylko w urzędzie właściwym dla naszego miejsca zameldowania. Nasz nowy dokument odbierzemy w tym samym urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek.
  • Wniosek o wydanie dowodu osobistego złożymy na nowym, bardziej przejrzystym wniosku. Prace nad wnioskiem poprzedziliśmy badaniem, z którego wynika, że obywatele w nowym formularzu popełniają 5 razy mniej błędów.

Stanie się to możliwe dzięki utworzeniu elektronicznego rejestru dowodów osobistych, dostęp do którego będą miały wszystkie urzędy gmin

Czy trzeba wymienić stary dowód?
Nie! Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności wymiany dokumentów.
Tak jak do tej pory dowód osobisty otrzymamy za darmo.

Co się jeszcze zmieni po 1 marca 2015?
Ustawa wprowadza kilka zmian. Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego zostanie odmiejscowionie, co oznacza, że pobrać je będzie można w każdym urzędzie stanu cywilnego, niezależnie od tego, gdzie nastąpiło urodzenie, zgon czy zawarcie małżeństwa. Przy rejestracji nowo narodzonego dziecka, w urzędzie dokonywać się będzie jego zameldowanie, a System Rejestrów Państwowych wygeneruje dla dziecka nr PESEL. W kwestii nadawania imion dzieciom, to tak jak obecnie, można będzie wybierać dwa, nie można będzie rejestrować zdrobnień, za to dopuszczalne będą imiona obco brzmiące.

Śluby nadal będą udzielane w urzędach stanu cywilnego, a w określonych sytuacjach, także poza urzędem. Dotyczyć to będzie nie tylko osób w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo pozbawionych wolności, ale także narzeczonych, którzy wskażą miejsce zawarcia małżeństwa zapewniające zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwa osób obecnych na uroczystości.

Z dniem 1 marca, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia, wchodzi w życie nowy wzór formularza karty zgonu. – Apelujemy do pracowników szpitali, bądź innych placówek służby zdrowia, którzy będą wystawiać takie dokumenty, by stosowali nowe formularze, w przeciwnym razie osoby, które przyjdą po 1 marca ze starymi formularzami do urzędu nie będą mogły załatwić sprawy – informuje Piotr Molas, kierownik USC w Kielcach.

Niestety, wydłuży się czas załatwiania spraw w urzędzie. Odpisy aktów stanu cywilnego lub zaświadczenia nie będą wydawane tak, jak teraz - bezpośrednio przy załatwianiu sprawy, ale w terminie siedmiu, a nawet do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku

Rejestracja stanu cywilnego

Rejestracja noworodków: wraz z rejestracją nowo narodzonego dziecka, w urzędzie dokonywać się będzie jego zameldowanie. Ponadto System Rejestrów Państwowych wygeneruje dla dziecka nr PESEL.

Odpisy aktów stanu cywilnego: Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie będzie właściwy, jak dotychczas dla rejestracji zdarzeń z zakresu rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, które następują na terenie Krakowa.
Natomiast w nowej ustawie określono, iż odpisy aktów stanu cywilnego pobrać będzie można w każdym urzędzie stanu cywilnego, niezależnie od tego, gdzie nastąpiło urodzenie, zgon czy zawarcie małżeństwa. Jest to odmiejscowienie wydawania odpisów z aktów stanu cywilnego. Np.: urodzenie zarejestrowano w USC w Bydgoszczy, odpis aktu urodzenia pobrać można w Krakowie lub każdym innym USC. Związek małżeński zawarto w Krakowie, odpis aktu małżeństwa pobrać można w USC w Krakowie i każdym innym USC. Będzie również istniała możliwość pozyskania odpisu poprzez platformę E-PUAP.

sponsorzy