W Niedzielę 21 maja o godzinie 12.00 w parku w centrum Wisznic odbyła się II edycja biegu na „Wisznicką Milę”. Organizatorami imprezy są Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkola im. J.I. Kraszewskiego w Wisznicach oraz Klub Sportowy Tytan Wisznice. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Piotr Dragan, Wójt Gminy Wisznice.

Wójt Gminy Wisznice serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Wisznice, na gminny Dzień Dziecka, który został zaplanowany na dzień 4 czerwca 2017 r. Impreza odbędzie się w parku w centrum Wisznic, przygotowano szereg gier, zabaw i innych atrakcji dla dzieci, w tym także pokaz ratownictwa medycznego i teatrzyk dla dzieci. Zachęcamy wszystkie rodziny do wspólnej integracji i zabawy.

Start imprezy: godzina 14.00

W dniu 24 maja 2017 r. zwołano kolejną już Radę Budowy w Horodyszczu. Przebudowa drogi gminnej Nr 101675 L w Horodyszczu wciąż trwa. Prace obecnie zaawansowane są na poziomie niecałych 35 %. Wartość wykonanych robót wynosi już 302 000 zł brutto. W czerwcu planowane jest zakończenie deszczówki oraz kontynuacja chodników i zjazdów. Zakończenie robót łącznie z nawierzchnią bitumiczną zaplanowano na sierpień 2017 r. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW.

G A L E R I A

Zdjęcia: Urząd Gminy w Wisznicach

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     W środę 24 maja br. odbyły się obchody Dnia Inwalidy organizowane przez Zarząd Rejonowy PZERiI w Wisznicach. Spotkanie integracyjne odbyło się w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury na Wygodzie. W programie były m.in. najlepsze życzenia dla osób niepełnosprawnych i bieżące informacje o sprawach ułatwiających życie codzienne i bezpieczeństwie osób starszych i niepełnosprawnych.

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach realizuje projekt 80 FIRM NA START. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Wartość projektu wynosi 3.249.433,56 zł, w tym wartość dofinansowania wynosi 3.086.961,88 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i zwiększenie umiejętności w sferze samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo osób po 30 roku życia z terenu woj. lubelskiego w okresie 04.2017-03.2019.

Zasięg terytorialny projektu – województwo lubelskie.

Uczestnicy projektu:

 1. Osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne którym został ustalony I (tzw. bezrobotni aktywni) lub II (tzw. wymagający wsparcia) profil pomocy), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Ww. osoby należą co najmniej do jednej z następujących grup:
 2. a) kobiety
 3. b) osoby z niepełnosprawnościami
 4. c) osoby w wieku powyżej 50 roku życia
 5. d) osoby długotrwale bezrobotne
 6. e) osoby o niskich kwalifikacjach
 7. Co najmniej 5% ogółu uczestników projektu tj. będą stanowić osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

Cechy osób, które zostaną objęte wsparciem:

 • wiek – osoby, które ukończyły 30 rok życia;
 • status zawodowy – osoby bezrobotne z I (bezrobotni aktywni) i II (bezrobotni wymagający wsparcia) profilu pomocy, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy;
 • wykształcenie – osoby z wykształceniem od podstawowego wzwyż;
 • niepełnosprawność;
 • osoby z terenów wiejskich – zagwarantowanie min 5% miejsc w projekcie;
 • osoby zamierzające otworzyć przedsiębiorstwo o charakterze społecznym – preferowanie tych osób w procesie rekrutacji;
 • osoby zamierzające zatrudnić pracownika – preferowanie tych osób w procesie rekrutacji.

Cała dokumentacja projektowa oraz termin pierwszej rekrutacji do projektu potencjalnych uczestników projektu zostanie podany na stronie internetowej www.farr.pl oraz bezpośrednio w biurze projektu po zatwierdzeniu ich przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Kwota wsparcia finansowego: 23.398,68 zł

Kwota wsparcia pomostowego: 1.500 zł przez 6 miesięcy

Kontakt: tel. 798 384 556

14 maja 2017 r. w Polubiczach odbył się VIII Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych, którego organizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Gmina Wisznice oraz Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach.

14 maja 2017r. dwunastu uczniów wisznickiego gimnazjum pod opieką Pana Dyrektora Bogusława Szczęśniaka oraz nauczycielki języka angielskiego Pani Aleksandry Kozłowskiej polecą na pięć dni do Francji. Wyjazd organizowany jest w ramach programu europejskiego Erasmus+ do którego szkoła przystąpiła wspólnie z  gimnazjum ZS w Leśnej Podlaskiej oraz Colleges  w Airvault i Mazières en Gâtine z Francji. Partnerskie szkoły realizują  zadania wynikające z tematu „Devenir un citoyen responsable et acteur de son environnement” – „Stać się odpowiedzialnym obywatelem i aktorem swojego środowiska”

W związku ze zbliżającym się terminem uiszczenia drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przypominamy o obowiązku uiszczenia tejże opłaty do dnia 31 maja 2017 r.

Urząd Gminy Wisznice organizuje kurs pierwszej pomocy. Trwają zapisy osób chętnych.

W związku z prognozowanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy spadkiem temperatury w nocy z dnia 9.05.2017 r. na 10.05.2017 r od -3st C do -lst C na terenie województwa lubelskiego zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o podjęcie działań mających na celu poinformowanie mieszkańców na administrowanym terenie o możliwości wystąpienia tego niekorzystnego zjawiska atmosferycznego zagrażającego uprawom rolnym.