Związek Gmin Lubelszczyzny

Wójt Gminy Wisznice - Piotr Dragan został wybrany członkiem Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Lubelszczyzny w dniu 25 maja 2007r. w Janowie Lubelskim podczas XX Zwyczajnego Sprawozdawczo - Wyborczego Zgromadzenia Regionalnego Związku Gmin Lubelszczyzny.

 

Głównym zadaniem Komisji Rewizyjnej jest monitorowanie finansów ZGL oraz czuwanie nad ich prawidłowym rozdysponowaniem.

 

Związek Gmin Lubelszczyzny jest stowarzyszeniem, które powstało w 1995 roku z inicjatywy 26 gmin wiejskich byłego województwa lubelskiego. Ze względu na charakter założycieli przyjęło wtedy nazwę Związku Gmin Wiejskich Lubelszczyzny. Zmiana nazwy nastąpiła w 1998 roku po przystąpieniu do Stowarzyszenia kilku miast naszego województwa. Po reformie administracyjnej Polski, która nastąpiła w 1999 roku, do Związku przystąpiły gminy z dawnych województw: bialskiego, chełmskiego i zamojskiego. Związek jest Stowarzyszeniem dobrowolnym, w związku z czym liczba jego członków ciągle ulega zmianie. Obecnie do ZGL należą 104 gminy, co stanowi 49% wszystkich gmin województwa lubelskiego. Formalnie, wolę przystąpienia do Związku wyraża Rada danej Gminy w formie uchwały, a jej przedstawicielem jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta albo osoba przez nich upoważniona. Od początku działalności Związku jego Przewodniczącym jest Kazimierz Gorczyca - Wójt Gminy Jastków.

 

Gmina Wisznice przystąpiła do Związku Gmin Lubelszczyzny w 1999 r.

 

Główne działania:

- Obiektywizacja kryteriów wyboru projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków strukturalnych UE,

- Pomoc w opracowaniu dokumentacji projektowej i dokumentacji o znaczeniu strategicznym i programowym (Plany Rozwoju Lokalnego, Wieloletnie Plany Inwestycyjne, Studia Wykonalności, wypełnianie wniosków, Strategie Oświatowe, Strategie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego)

- Współpraca z innymi Stowarzyszeniami i Związkami Gmin w celu skuteczniejszego wpływania na korzystne dla gmin decyzje Rządu i Parlamentu.CELE:

 1. wspieranie i upowszechnianie idei samorządu terytorialnego,

 2. zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych,

 3. reprezentowanie i obrona interesów gmin, poprzez m.in. integrowanie działań gmin zmierzających do szybkiego usunięcia negatywnych skutków działalności osób prawnych i fizycznych naruszających ważne interesy gmin a także prowadzenie mediacji w sprawach spornych między gminami a administracją rządową i samorządową,

 4. wspomaganie gmin w realizacji ich zadań własnych i zleconych,

 5. wspieranie działań zmierzających do budowania świadomości regionalnej, kształtowania i upowszechniania wspólnych tradycji historycznych, kulturowych, turystycznych i gospodarczych województwa lubelskiego przy zachowaniu unitarności Rzeczpospolitej Polskiej,

 6. prowadzenie działalności informacyjnej, naukowej, badawczej, edukacyjnej, oświatowej szkoleniowej, konsultingowej, wydawniczej i promocyjnej na rzecz samorządów,

 7. Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin, w zakresie m.in.:

  - przeciwdziałania bezrobociu i ograniczania jego skutków, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej mieszkańców gmin,

  - rozwoju systemu pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz wspieranie inicjatyw służących usprawnianiu ich działania,

  - rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności oraz wsparcia rozwoju infrastruktury i gospodarki komunalnej na terenie gmin,

  - rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa,

  - ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców gmin,

  - promocji przedsięwzięć proekologicznych, edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańców gmin oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

  - rozwoju edukacji w oparciu o zasadę kształcenia ustawicznego, w tym edukacji obywatelskiej,

  - rozwoju dialogu społecznego oraz wsparcia inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego,

  - bezpieczeństwa publicznego i podejmowanie działań na rzecz jego poprawy,

  - upowszechniania zasady równych szans kobiet i mężczyzn,

  - upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 8. podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z partnerami zagranicznymi w zakresie współpracy transgranicznej,

 9. wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej na poziomie lokalnym,

 10. inne działania dla dobra i rozwoju samorządów województwa lubelskiego oraz jego mieszkańców.ZADANIA:

 1. opiniowanie projektów aktów prawnych oraz inicjowanie i przedstawianie administracji rządowej własnych projektów i rozwiązań dotyczących istotnych spraw dotyczących problematyki samorządu terytorialnego,

 2. zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w istotnych kwestiach dotyczących ustroju, gospodarki i zasad organizacji gmin,

 3. obrona praw swoich członków oraz innych gmin na ich wniosek,

 4. współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej we wszystkich sprawach mających znaczenie dla samorządów,

 5. delegowanie swoich przedstawicieli do organów i instytucji krajowych i europejskich,

 6. organizowanie programów kształcenia i szkolenia (m.in. konferencji, seminariów, szkoleń, sesji naukowych) dla przedstawicieli samorządu terytorialnego, pracowników samorządowych oraz społeczności lokalnych,

 7. powoływanie ekspertów Stowarzyszenia wspierających samorządy w realizacji celów, o których mowa w § 7,

 8. świadczenie usług konsultingowych, prawnych i organizacyjnych na rzecz gmin oraz instytucji z ich terenu na ich wniosek,

 9. przyjmowanie oraz udzielanie grantów oraz innych form pomocy finansowej w celu realizacji ściśle określonych zadań statutowych Stowarzyszenia,

 10. wsparcie oraz rozwijanie więzi lokalnych i regionalnych,

 11. promocja inicjatyw kulturalnych, gospodarczych i ekologicznych,

 12. wsparcie rozwoju gospodarczego w tym rozwoju przedsiębiorczości,

 13. podejmowanie wspólnych działań zmniejszających bezrobocie wśród mieszkańców gmin,

 14. promocja najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju lokalnego,

 15. formułowanie oraz promocji zbiorowych ofert inwestycyjnych dla kapitału krajowego i zagranicznego,

 16. współpraca z podobnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,

 17. podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy między lokalnymi społecznościami międzynarodowymi,

 18. organizacja wizyt studyjnych oraz programów wymiany międzynarodowej,

 19. współpraca z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz ograniczania skutków niepełnosprawności,

 20. podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego,

 21. udzielanie innej pomocy gminom na ich wniosek, w realizacji ich zadań przekraczających możliwości jednej gminy,

 22. inne formy współdziałania z organami jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicielami administracji publicznej, instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność społeczną i gospodarczą,

 23. inne zadania zmierzające do osiągnięcia celów Związku.

Więcej informacji na stronie Związku Gmin Lubelszczyzny: www.zgl.pl

Aneta Maciejuk

sponsorzy