Akademia sukcesu

Projekt: „Akademia sukcesu”

Nazwa  programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Działanie: 12.2 Kształcenie ogólne

Wartość  projektu: 685 997,92 PLN

Kwota  dofinansowania: 650 897,92 PLN

Okres realizacji: 1.01.2018 – 31.12.2020 r.

Cel: Celem projektu jest podniesienie u 184 uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez organizację różnego rodzaju zajęć, a także wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia u uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wnikających z podstawy programowej oraz udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom stwarzającym problemy wychowawcze.

Zakres projektu:

W ramach projektu do końca roku 2020 zaplanowano realizację 1845 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 2596 godzin zajęć rozwijających oraz 621 godzin zajęć specjalistycznych (logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych,  terapeutycznych) w szkołach prowadzonych przez Gminę Wisznice tj. Szkole Podstawowej w Wisznicach, Szkole Podstawowej w Horodyszczu oraz Publicznym Gimnazjum w Wisznicach. Na potrzeby prowadzonych zajęć zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, wyposażenie oraz nowy sprzęt komputerowy. W projekcie przewidziano również szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje nauczycieli.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin Projektu:

Regulamin

Wzór harmonogramu realizacji wsparcia

Program zajęć - wzór

Dziennik - wzór

Lista obecności - wzór

Protokół potwierdzający wykonanie zadania i miesięczna ewidencja godzin

Rekrutacja uczestników zajęć

sponsorzy