Ogłoszenie

W związku z wystąpieniem w okresie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Wisznice niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci ujemnych skutków przezimowania, rolnicy, którzy z tego tytułu ponieśli straty w zbożach ozimych mogą składać oświadczenia o poniesionych stratach w terminie do 16 kwietnia 2012 r. w Urzędzie Gminy Wisznice.

Mieczysław Bajkowski

sponsorzy