Ogłoszenie

Urząd Gminy w Wisznicach informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej „

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi" w 2014r.dokonano wyboru oferenta.

Powierza się realizację zadania pn."Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi"Stowarzyszeniu Forum Rozwoju Regionu ul. Włodawska 6 21-580 Wisznice.
Wysokość przyznanej dotacji na 2014r. – 10.000,00 zł.(słownie :dziesięć tysięcy złotych).

sponsorzy