O G Ł O S Z E N I E

Urząd Gminy w Wisznicach informuje, że na konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Organizacja powiatowego przeglądu chórów i zespołów wokalnych", nie wpłynęła żadna oferta

 

Urząd Gminy w Wisznicach informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na realizację zadania publicznego „Organizacja konkursu wiedzy o Unii Europejskiej i samorządzie", ustalono:
W wyniku pozytywnej oceny oferty komisja powierza realizację zadania pn. „Organizacja konkursu wiedzy o Unii Europejskiej i samorządzie" dla stowarzyszenia „Razem dla Wisznic", 21-580 Wisznice, Wygoda 10a. Wysokość przyznanej dotacji 2 000,00zł.

sponsorzy