Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Z dniem 1 kwietnia 2014 r. Gmina Wisznice rozpoczęła realizację projektu systemowego pt. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia Edukacji przedszkolnej". W ramach projektu do końca roku 2014 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Wisznicach i Horodyszczu zostaną doposażone w meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, nowoczesny sprzęt komputerowy i audio-video. Przy obu szkołach odremontowane zostaną place zabaw, a w Wisznicach – dodatkowo wyremontowane zostaną toalety dzieci i personelu i doposażona kuchnia. Obecnie trwają procedury przetargowe na wybór wykonawców poszczególnych zadań. Wszelkie informacje na temat stanu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisznice w zakładce zamówienia publiczne.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

kapitał                       unia

 

sponsorzy