OGŁOSZENIE z dnia 7 kwietnia 2015r.

Urząd Gminy w Wisznicach informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w 2015r. dokonano wyboru oferenta.
Powierza się realizację zadania pn.”Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”Stowarzyszeniu Forum Rozwoju Regionu ul. Włodawska 6 21-580 Wisznice.
Wysokość przyznanej dotacji na 2015r.–10.000,00 zł.(słownie :dziesięć tysięcy złotych).

POSTĘPOWANIE

sponsorzy