Absolutorium dla Wójta Gminy Wisznice

Podczas XLIV sesji Rady Gminy Wisznice, która odbyła się 28 czerwca 2023 r., Wójt Gminy Piotr Dragan otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2022 rok. Wotum poprzedzone było debatą nad Raportem o stanie Gminy Wisznice za 2022 rok.

Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy oznacza stwierdzenie prawidłowości działań finansowo-gospodarczych i wykonawczych podejmowanych w roku ubiegłym. Radni obecni w sali obrad, pracownicy Urzędu Gminy, a także mieszkańcy gminy śledzący sesję za pośrednictwem internetowego przekazu, poznali najważniejsze dane Raportu o stanie Gminy Wisznice za 2022 rok. W formie multimedialnej prezentacji przedstawił je Wójt Gminy Piotr Dragan. Przygotowany raport, stanowił podsumowanie rocznej działalności Wójta, ze szczególnym uwzględnieniem programów, strategii i uchwał Rady Gminy oraz pozwalający ocenić skuteczność pracy samorządu. Obejmował najważniejsze inwestycje, dane finansowe, informacje z działalności urzędu i gminnych jednostek oraz dane liczbowe z różnych obszarów gminy. Dokument jest zbiorczą informacją, którą Wójt Gminy jest zobowiązany przedłożyć członkom Rady Gminy. Podczas sesji, w której porządku znajdują się punkty, dotyczące głosowania nad wotum zaufania dla Wójta, nad przyjęciem sprawozdania finansowego za miniony rok oraz nad udzieleniem Wójtowi absolutorium, odbywa się debata nad „Raportem o stanie gminy”.

W głosowaniu zarządzonym przez Przewodniczącą Rady Gminy Wisznice Ewę Nuszczyk po debacie nad raportem, Wójt Piotr Dragan otrzymał wotum zaufania. Podczas sesji została podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wisznice za 2022 rok. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa – informowała Skarbnik Gminy Agnieszka Sokołowska. Po udzieleniu absolutorium Wójt Piotr Dragan podziękował za udzielone absolutorium oraz za dobrą współpracę.

 

sponsorzy