Nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wisznice na lata 2023-2030

Gminny Program Rewitalizacji umożliwia realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych nie tylko przez gminę i jej jednostki organizacyjne, ale również przez podmioty zewnętrzne. W związku z tym zapraszamy wszystkich interesariuszy, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, do składania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do ujęcia w zapisach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wisznice na lata 2023-2030 (GPR).

Nabór propozycji przedsięwzięć adresowany jest do: osób fizycznych, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, kół, klubów, kościołów i związków wyznaniowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych i podmiotów gospodarczych.

 

Propozycje przedsięwzięć można składać w terminie od 25 maja 2023 r. do 26 czerwca 2023 r.

 

Szczegółowe informacje i zasady dotyczące składania propozycji przedsięwzięć do GPR znajdują się w załączniku ZASADY NABORU PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH W PROCESIE OPRACOWANIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY WISZNICE NA LATA 2023-2030.

 

CO TO JEST REWITALIZACJA?

Obowiązująca definicja rewitalizacji określona została w Ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji i brzmi następująco: „Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji”.

Tak więc pojęcie rewitalizacja odnosi się od ogółu działań podejmowanych na terenach uznanych za zdegradowane: w sensie urbanistycznym, architektonicznym, ale przede wszystkim społeczno-gospodarczym. Działania rewitalizacyjne prowadzone są na obszarach, które zostały zaniedbane w wyniku zachodzących wieloletnich zmian społecznych, ekonomicznych czy realizowanych procesów planistycznych. Po wskazaniu takich obszarów uruchamia się wobec nich działania przywracające utraconą atrakcyjność. 

Rewitalizacja to zespół wielu działań (składających się na całościowy proces), które są podejmowane w celu wywołania ożywienia wybranego fragmentu gminy. Ożywienie to nie jest jednak powiązane wyłącznie z tkanką urbanistyczną. Najważniejsze w rewitalizacji to pokonanie kryzysu społecznego, któremu towarzyszy przywrócenie ładu przestrzennego, ożywienie gospodarcze i odbudowa lokalnej społeczności. Końcowym rezultatem procesu rewitalizacji powinna być poprawa jakości życia mieszkańców.

Rewitalizacja wymaga nie tylko środków i zaangażowania strony publicznej, ale również prywatnej. Zgodnie z definicją proces rewitalizacji prowadzi nie tylko gmina, ale również inni interesariusze: mieszkańcy, właściciele nieruchomości i ich zarządcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe. Na etapie tworzenia programu rewitalizacji konieczne jest więc uruchomienie współpracy tych wszystkich przedstawicieli środowiska lokalnego, aby z większą siłą oddziaływać na liczne kryzysy, które spowodowały zapaść obszaru objętego działaniami naprawczymi. 

W rozumieniu ustawy o rewitalizacji, proces ten składa się więc z licznych, ale czasem mniejszych działań, które w całości mają przynieść większy efekt. Rewitalizacja to nie tylko odnowa zdegradowanych fragmentów gminy, ale również umiejętność współpracy, w efekcie której możliwa jest pełna ich rehabilitacja. 

 

 

CO TO JEST „GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI”?

Gminny Program Rewitalizacji  (GPR)  jest podstawowym dokumentem uchwalanym przez gminę umożliwiającym prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności.

Fundamentem Gminnego Programu Rewitalizacji jest szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji, która ukazuje występujące na nim negatywne zjawiska społeczne, gospodarcze i przestrzenno-funkcjonalne.

 

CO TO JEST OBSZAR ZDEGRADOWANY I OBSZAR REWITALIZACJI?

Obszar zdegradowany zdefiniowany został jako: „Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych (…), środowiskowych (…), przestrzenno-funkcjonalnych (…) lub technicznych (…)”.

Obszar zdegradowany jest więc przede wszystkim obszarem, na którym występują problemy społeczne. Nie można wykluczyć faktu, że znajdą się na nim obszary zaniedbane lub zdewastowane, jednak nie należy utożsamiać tych zjawisk. Poza uzasadnionymi wyjątkami w skład obszaru zdegradowanego mogą wejść wyłącznie obszary zamieszkałe.

Obszar rewitalizacji zdefiniowany został jako: „obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk (…), na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację (…)”.

Definicja ta jest zatem zdecydowanie prostsza. Najważniejsza jest koncentracja negatywnych zjawisk (którą należy udokumentować). Obszar rewitalizacji może objąć jedynie 20% powierzchni gminy oraz 30% jej mieszkańców.

Podsumowując, definicje sformułowane w polskim prawodawstwie skupiają się na społecznym wymiarze rewitalizacji oraz jej koncentracji w przestrzeni gminy.

 

CO ZOSTAŁO ZROBIONE?

Dnia 31 marca 2023 r. Rada Gminy Wisznice przyjęła uchwałę NR XLII/327/2023  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Wisznice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 2760 z dn. 18 kwietnia 2023 r.), która weszła w życie w dniu jej podjęcia. Uchwałę Rady Gminy Wisznice przygotowywano zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Granice obszarów zdegradowanych oraz obszaru rewitalizacji w Gminie Wisznice powstały w oparciu o dokument pn. „Diagnoza i wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Wisznice”. Przyjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Wisznice poprzedzone było konsultacjami społecznymi projektu uchwały Rady Gminy Wisznice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Wisznice.

W chwili obecnej podejmujemy my kolejne kroki w procesie sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji. Dnia 31 marca 2023 r. Rada Gminy Wisznice podjęła uchwałę NR XLII/327/2023  w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wisznice na lata 2023-2030. Podjęcie ww. uchwały oznacza uruchomienie prac nad opracowaniem dokumentu GPR.

Dokument będzie stanowił podstawę do prowadzenia działań służących kompleksowej odnowie obszaru rewitalizacji, służących wyprowadzeniu go ze stanu kryzysowego, jaki został potwierdzony w odniesieniu do aspektów społecznych, gospodarczych, przestrzenno – funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych. W ramach interwencji rewitalizacyjnej będą podejmowane wzajemnie powiązane przedsięwzięcia rewitalizacyjne, których celem będzie ograniczenie negatywnych zjawisk na obszarze rewitalizacji oraz poprawa jakości życia i prowadzenia działalności gospodarczej na tym terenie.

 

Zapraszamy do czynnego udziału w procesie powstawania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wisznice oraz zgłaszania propozycji przedsięwzięć i tym samym decydowania o rozwoju naszej gminy.

Załączniki dotyczące przedsięwzięcia

  • Diagnoza i wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Wisznice (PDF)
  • Zasady naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych w procesie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wisznice na lata 2023-2030 (PDF)
  • Mapa podobszaru rewitalizacji nr 1 - Wisznice (JPG)
  • Mapa podobszaru rewitalizacji nr 2 – Rowiny (JPG)
  • Mapa poglądowa obszarów rewitalizacji w Gminie Wisznice (JPG)
  • Formularz - Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego (WORD)

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

sponsorzy