Ogłoszenie Wójta Gminy Wisznice

Ogłoszenie Wójta Gminy Wisznice z dnia 21 kwietnia 2023 r. o podjęciu przez Radę Gminy Wisznice uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wisznice na lata 2023 – 2030.

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 485) Wójt Gminy Wisznice zawiadamia, że w dniu 31 marca 2023 r. Rada Gminy Wisznice podjęła Uchwałę Nr XLII/328/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wisznice na lata 2023-2030.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wisznice na lata 2023-2030 będzie obejmował obszar rewitalizacji wyznaczony Uchwałą Nr XLII/237/2023 Rady Gminy Wisznice z dnia
31 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Wisznice. Obszar rewitalizacji Gminy stanowią:

  • Podobszar I – Wisznice (z wyłączeniem: ul. Przemysłowej, ul. Warszawskiej - budynki nr 88, 90, 92, 92a, 94, 96, ul. Sosnowa);
  • Podobszar II – Rowiny.

w granicach określonych w załącznikach graficznych do w/w uchwały.

Gminny Program Rewitalizacji ma przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym oraz przestrzennym poprzez podjęcie działań zmierzających do aktywizowania lokalnej społeczności oraz zapobiegania procesom degradacji. Dokument ma na celu wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenie warunków do jego zrównoważonego rozwoju. Stanowi narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Interesariuszami rewitalizacji, są w szczególności:

  1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
  2. mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
  3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
  4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
  5. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
  6. organy władzy publicznej;
  7. podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Informacje o planowanych formach konsultacji społecznych zamieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej, serwisie internetowym Gminy Wisznice oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wisznice.

                                                                                       Wójt Gminy Wisznice
                                                                                          /-/ Piotr Dragan

sponsorzy