WAŻNE INFORMACJE W SPRAWIE DODATKU WĘGLOWEGO

W PRZYPADKU GDY WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO ZŁOŻONO DLA WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO MAJĄCYCH TEN SAM ADRES ZAMIESZKANIA, TO DODATEK TEN JEST WYPŁACANY WNIOSKODAWCY, KTÓRY ZŁOŻY WNIOSEK JAKO PIERWSZY. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia. Nie ma obowiązku informowania osoby o pozostawieniu jej wniosku bez rozpatrzenia.

 

                                         

                                                  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wisznicach informuje, iż w dniu

                    26 września 2022 r. zostały wykonane przelewy na konta wnioskodawców, którzy najwcześniej złożyli

                    wnioski o wypłatę dodatku węglowego. Kolejne wypłaty będą realizowane sukcesywnie według

                    kolejności złożenia wniosków.

 

                                                                                                                         Monika Zając

                                                                                                               Kierownik GOPS w Wisznicach

sponsorzy