Wotum zaufania oraz absolutorium dla Wójta Gminy Wisznice

Podczas XXXIV Sesji Rady Gminy Wisznice, która odbyła się w dniu 21 czerwca 2022 r., Wójt Gminy Wisznice Piotr Dragan przedstawił zgromadzonym Raport o stanie Gminy za 2021 r. Przygotowany przez Wójta raport, stanowi podsumowanie rocznej działalności Urzędu Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem programów, strategii i uchwał rady Gminy oraz pozwala ocenić skuteczność pracy samorządu. Następnie Rada Gminy Wisznice jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Wisznice. Kolejnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok. Rada Gminy również jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wisznice za 2021 rok oraz jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wisznice za 2021 rok.

Serdecznie gratulujemy!

sponsorzy