Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Gminy Wisznice

Przewodnicząca Rady Gminy Wisznice informuje, iż w dniu 21 czerwca 2022 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Wisznice (sala konferencyjna) odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Wisznice. Porządek obrad posiedzenia wysokiej rady przedstawiamy poniżej. 

Porządek obrad Sesji Rady Gminy Wisznice:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne:
 • stwierdzenie quorum,
 • przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
 1. Sprawozdanie Wójta z wykonania bieżących zadań i uchwał Rady Gminy.
 2. Omówienie Raportu o stanie Gminy Wisznice za 2021 rok oraz debata nad nim.
 3. Przedstawienie: sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego, informacji
  o stanie mienia, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz stanowiska komisji rewizyjnej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • udzielenia Wójtowi Gminy Wisznice wotum zaufania,
 • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Wisznice z wykonania budżetu za 2021 r.,
 • udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wisznice,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Gminy Wisznice,
 • określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wisznice w roku szkolnym 2022/2023,
 • zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wisznice,
 • wyrażenia zgody na wydzierżawienie 25m2 z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisznice na okres 10 lat,
 • zmieniająca uchwałę Nr XXIX/227/2021 Rady Gminy Wisznice z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2021 r.,
 • zmian w budżecie Gminy na 2021 r.
 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy Wisznice.

sponsorzy