Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Gminy Wisznice

Przewodnicząca Rady Gminy Wisznice informuje, iż w dniu 29 marca 2022 r. o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Oświaty w Wisznicach (sala widowiskowa) odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Wisznice. Porządek obrad posiedzenia wysokiej rady przedstawiamy poniżej. 

Porządek obrad Sesji Rady Gminy Wisznice:

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawy organizacyjne:

   - stwierdzenie quorum,

   - przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.

3. Sprawozdanie Wójta z wykonania bieżących zadań i uchwał Rady Gminy.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

   - zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok,

   - zmian w budżecie Gminy na rok 2022.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Gminy Wisznice.

 

sponsorzy