Wót Gminy Wisznice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022r. roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) i uchwały nr XXVIII/213/2021 Rady Gminy Wisznice z dnia 29 listopada 2021r.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2022r. roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej dofinansowanego z budżetu Gminy Wisznice.

Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Nazwa zadania:

Organizowanie imprez sportowych na terenie Gminy Wisznice

Utrzymanie stadionu wraz z budynkiem socjalno-administracyjnym

sponsorzy