XXVIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Wisznice

Urząd Gminy Wisznice informuje, iż w dniu 29 listopada 2021 r. (Poniedziałek) o godz. 16:00 w GOKiO Wisznice (sala widowiskowa) odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Wisznice. Poniżej przedstawiamy projekt porządku obrad:

Porządek obrad Sesji Rady Gminy Wisznice

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawy organizacyjne:

- stwierdzenie quorum,

- przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.

3. Sprawozdanie Wójta z wykonania bieżących zadań i uchwał Rady Gminy.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

- przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wisznice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok,

- wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,

- zmiany uchwały NR XXIII/177/2021 Rady Gminy Wisznice w sprawie ustalenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wisznice na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - do budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej,

- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wisznice,

- pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty,

- zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

- określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Wisznice na rok 2022,

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Wisznice na rok 2022,

- obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 r.,

- obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2022 r.

- zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2021 rok,

- zmian w budżecie Gminy na rok 2021.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy Wisznice.

sponsorzy