Raport ostanie Gminy Wisznice za rok 2020

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Wisznice przedstawia Radzie Gminy raport ostanie Gminy Wisznice za rok 2020. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem mogą zabierać głos również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć Przewodniczącemu Rady Gminy w Wisznicach pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport ostanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby

Link do raportu:

https://ugwisznice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=138&p1=szczegoly&p2=1641541