Zarząd Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Wisznicach informuje

Zarząd Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Wisznicach informuje o rozpoczynającym się Podprogramie 2019- Programu POPŻ 2014-2020. W związku z powyższym prosimy o wydawanie skierowań osobom zainteresowanym i kwalifikującym się do otrzymania tej formy pomocy.

Planowany czas realizacji Programu 2019 to okres od grudnia 2019 r. do czerwca 2020 r. . Wzór skierowania stanowi zał. 5 do wytycznych MRPiPS w sprawie POPŻ Podprogram 2019. Skierowania muszą być wypełnione czytelnie, nie powinno być skreśleń i poprawek, a jeżeli takie wystąpią, osoba która naniosła poprawkę podpisuje i przystawia pieczątkę.

Ośrodek Pomocy powinien zamieścić na stronie internetowej informację o rozpoczęciu realizacji Podprogramu 2019 oraz zasady kwalifikowania podopiecznych do korzystania z pomocy żywnościowej.

W czasie trwania Podprogramu 2019 prowadzone będą działania towarzyszące beneficjentom korzystającym z pomocy POPŻ. Planowane są warsztaty kulinarne i edukacyjne. Do udziału w działaniach ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie OPS do odbioru Żywności w ramach POPŻ.

Informujemy, że realizując proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród najbardziej potrzebującym zobowiązani jesteśmy do prowadzenia działań towarzyszących mających na celu;

  1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, w szczególności:

 

  • zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa.
  • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji np. osoby starsze, osoby samotne
  1. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej)
  • wsparcie psychologiczne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

W/w. lista nie jest wyczerpująca i może się różnić w zależności od regionu i odpowiada indywidualnym potrzebom odbiorców końcowych.