Laptopy dla uczniów w ramach projektu "Zdalna szkoła"

Gmina Wisznice w ramach projektu "Zdalna szkoła" otrzymała 60 000 zł na zakup laptopów wraz z niezbędnym osprzętem dla najbardziej potrzebujących uczniów z terenu gminy. W ramach tego wsparcia Gmina Wisznice zakupiła 22 laptopy wraz z zestawem słuchawkowym, oprogramowaniem i licencjami. Sprzęt posłuży do wsparcia procesu zdalnego kształcenia w szkołach z terenu gminy. Laptopy zostaną przekazane szkołom w ilościach: SP Wisznice 11 sztuk , SP Polubicze 3 sztuki, SP Dołholiska 3 sztuki, SP Horodyszcze 3 sztuki, SP Dubica 2 sztuki.

W 2018 r. oraz 2019 r. w ramach projektu "Akademia Sukcesu" szkoły otrzymały dodatkowy sprzęt komputerowy, w tymże projekcie nie brała udziału SP Dołholiska w związku z tym dla wyrównania szans w ramach projektu "Zdalna szkoła" SP Dołholiska otrzymała dodatkowe 2 laptopy. Szkoły rozdysponują laptopy najbardziej potrzebującym uczniom.

Dofinansowanie w 100% wysokości projektu pochodzi z konkursu grantowego „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

sponsorzy