OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wisznice z dnia 06 luty 2020 r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z2019r.poz.2020) i uchwały nr XIII/75/2019 Rady Gminy Wisznice z dnia 25 listopada 2019r. ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2020r. roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej dofinansowanego z budżetu Gminy Wisznice.

Rodzaj zadania:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Nazwa zadania:

Organizowanie imprez sportowych na terenie Gminy Wisznice.

Utrzymanie stadionu wraz z budynkiem socjalno-administracyjnym.

Wyniki konkursu:

Organizowanie imprez sportowych na terenie Gminy Wisznice.

Utrzymanie stadionu wraz z budynkiem socjalno-administracyjnym.

sponsorzy