Ogłoszenie Wójta Gminy Wisznice z dnia 01.03.2016

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznegi i wolontariacie.

(Dz.U. z 2014 r. poz 1118, z póź. zm.) i uchwały nr X/60/2015 Rady Gminy Wisznice z dnia 17 listopada 2015r.

ogłaszam otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2016 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej dofinansowanego z budżetu Gminy Wisznice.

Nazwa zadania:

1. Organizowanie imprez sportowych na terenie Gminy Wisznice

2. Utrzymanie stadionu wraz z budynkiem socjalno=administracyjnym

sponsorzy