INFORMACJE DLA WYBORCÓW – wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym sporządzonym dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przypominamy o upływie wskazanych w nim terminów.

 

Udostępnienie spisu wyborców

Sporządzony spis wyborców dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej będzie udostępniony w Urzędzie Gminy Wisznice w dniach od 23 września 2019 r. – 8 października 2019 r. w pokoju 107 w godzinach pracy urzędu.

 

Szczegółowa informacja →

 

Dopisanie do spisu wyborców

Wnioski o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie na obszarze gminy, mogą składać najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 października 2019 r. (wtorek):

- wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy;

- wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy;

- wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający na obszarze gminy;

- wyborcy niepełnosprawni stale zamieszkali na obszarze gminy.

 

Wniosek składa się na piśmie i dostarcza do urzędu gminy osobiście, przez inną osobę lub pocztą.

 

Dopisanie do spisu wyborców jest wpisem jednorazowym (do najbliższych wyborów).

 

Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

 

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców do pobrania →

 

Zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów

Na wniosek wyborcy zmieniającego miejsce pobytu przed dniem wyborów (zgłoszony pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej) urząd gminy wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania.

 

Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się w urzędzie gminy, gdzie wyborca został ujęty w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 11 października 2019 r. w godzinach pracy urzędu.

 

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

 

Uwaga! Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania →

 

Pełnomocnictwo do głosowania

Do dnia 4 października 2019 r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy powyżej 75 lat mogą składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której są wpisani do rejestru wyborców.

 

Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.

 

Głosowanie przez pełnomocnika jest wyłączone w obwodach odrębnych, a także w przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego.

 

Wyborca może cofnąć udzielone pełnomocnictwo najpóźniej do dnia 11 października 2019 r. przez złożenie oświadczenia w urzędzie gminy lub przez doręczenie takiego oświadczenia w dniu głosowania – właściwej obwodowej komisji wyborczej.

 

Uwaga! Pełnomocnikiem wyborcy nie może być: członek obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa, mąż zaufania, obserwator społeczny, kandydat w wyborach.

 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa →

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa →

 

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju i zagranicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. na stronie pkw.gov.pl

sponsorzy