Realizacja Projektu edukacyjnego „Akademia sukcesu”

Gmina Wisznice w okresie 01.01.2018 – 31.12.2020 realizuje projekt edukacyjny „Akademia sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne (dofinansowanie projektu z UE: 583 098,23 PLN).

Projekt jest realizowany w Szkole Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Horodyszczu, Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkola im. J. I. Kraszewskiego w Wisznicach oraz Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Wisznicach . Od początku do projektu przystąpiło 261 uczniów (142 dziewcząt, 119 chłopców).  W czerwcu 2019 r. swój udział zakończyli uczniowie trzeciej klasy gimnazjum oraz ósmej klasy podstawowej, którzy nabyli kompetencje kluczowe, właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy.

W okresie styczeń – czerwiec 2019 zrealizowano 1002 godziny zajęć dydaktycznych, w tym zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (m. in. matematyka, j. angielski, j. rosyjski), zajęcia rozwijające (m. in. koło matematyczno-przyrodnicze, matematyka, przyroda, j. angielski, j. rosyjski, informatyka) oraz specjalistyczne (terapia logopedyczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia terapeutyczne). Rodzaj zajęć dostosowany był do potrzeb edukacyjnych uczniów. W ramach projektu realizowane były zajęcia dla klas I-III oraz IV-VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum. Zajęcia odbywały się w salach dydaktycznych oraz w terenie.

W Szkole Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Horodyszczu odbyło się 88 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 155 godzin zajęć rozwijających oraz 72 godzin zajęć specjalistycznych.

W Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkola im. J. I. Kraszewskiego w Wisznicach zrealizowano 272 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 304 godzin zajęć rozwijających oraz 67 godzin zajęć specjalistycznych.

W Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Wisznicach natomiast odbyło się 17 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz 27 godzin zajęć rozwijających.

Zajęcia prowadzone były zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, zasadą niedyskryminacji osób niepełnosprawnych oraz zrównoważonego rozwoju. Budynki, w których odbywały się zajęcia są dostosowane dla osób niepełnosprawnych, jak również kadra pedagogiczna jest przeszkolona do pracy z uczniami niepełnosprawnymi.

17 maja 2019 r. został zorganizowany wyjazd edukacyjny do Białowieży. Uczestniczyło w nim 44 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Horodyszczu oraz Szkoły Podstawowej w Wisznicach.

W maj zostały zakupione do szkół uczestniczących w projekcie pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie, w tym w sprzęt TIK na łączną kwotę 208 992,20 zł (w tym: Szkoła Podstawowa w Wisznicach – 134 164,20 zł, Szkoła Podstawowa w Horodyszczu – 55 100,84 zł, Publiczne Gimnazjum w Wisznicach – 19 727,16 zł).

W czerwcu trzy nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Horodyszczu uczestniczyły w szkoleniu nt. „Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu”.

G A L E R I A

Zdjęcia: UG Wisznice

sponsorzy