Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie gminy Wisznice

Urząd Gminy Wisznice informuje, iż zgodnie z uchwałą Nr XVII/311/2019 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 29 stycznia 2019 r.Gmina Wisznice została zakwalifikowana do dofinansowania wniosku złożonego w Urzędzie Marszałkowskim w ramach konkursu nr RPLU.13.04.00-IZ.00-06-001/17 dotyczącym Rewitalizacji obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Gmina Wisznice w rankingu ocenianych w konkursie o dofinansowanie wniosków uplasowała się na 3 miejscu! Grupą docelową projektu są mieszkańcy gminy Wisznice.

Co to oznacza dla Gminy Wisznice i co w najbliższej przyszłości się w niej zmieni?

Celem projektu jest zatrzymanie procesów marginalizacji i przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych na zdegradowanych obszarach, a także zwiększenie dostępności do infrastruktury społecznej. W działania jakie zostaną wykonane w ramach projektu wpisuje się przede wszystkim:

1.Przebudowa budynku w centrum miejscowości Wisznice wraz z adaptacją na cele socjalne (mieszkania treningowe, gabinety rehabilitacyjne) oraz komercyjne (sala kinowa) wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - przebudową drogi wewnętrznej, wykonaniem chodników i utwardzeń, ustawieniem wiaty przystankowej, montażem placu zabaw dla dzieci oraz wykonaniem instalacji monitoringu).

2. Adaptacja budynku w miejscowości Wisznice na cele socjalne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Zaplanowano budowę od podstaw budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na lokale socjalne. W budynku zlokalizowanych będzie 5 mieszkań socjalnych, dostosowanych do potrzeb osób z grup marginalizowanych, w tym osób niepełnosprawnych.

3. Przebudowa i nadbudowa budynku socjalnego na stadionie sportowym w Wisznicach. W celu dostosowania obiektu do nowej funkcji niezbędna jest rozbudowa o pomieszczenie świetlicy pełniące funkcję spotkań większej ilości osób, mini sali treningowej do m.in. gry w tenisa stołowego, piłkarzyki.

4.Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Curynie. Zakup zdegradowanego budynku (odkupienie budynku w końcowego fazie budowy, przejętego przez firmę budowlaną od niewypłacalnego właściciela) oraz jego zaadoptowanie na potrzeby zakładu opiekuńczo-leczniczego, w tym przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych w zakresie dostosowującym infrastrukturę do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.). Ponadto zakupione zostanie wyposażenie, w tym sprzęt medyczny niezbędny do prawidłowego funkcjonowania 60 miejsc opieki stacjonarnej. Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społecznej/kulturalnej/turystycznej będącej przedmiotem projektu [osoby/rok: 727].

Koszt ogólny przedsięwzięcia to 13 925 498, 90 zł, koszty kwalifikowalne natomiast to 10 721 962, 52 zł, w tym dofinansowanie z UE 10 185 864, 38 zł. O pracy nad wnioskiem i przygotowaniach Gminy Wisznice do rewitalizacji więcej można dowiedzieć się na http://www.rewitalizacja.wisznice.pl/

sponsorzy