TERMIN PŁATNOŚCI III RATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Przedsiębiorcy prowadzący handel detaliczny, jak i gastronomiczny wyrobami alkoholowymi są zobowiązani dokonać wpłaty III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 WRZEŚNIA 2018 r. (bez znaczenia pozostaje fakt, iż dniem ten jest dniem wolnym od pracy – niedziela).

 W przypadku niedokonania opłaty w terminie przedsiębiorca ma dodatkowe 30 dni na uregulowanie tej opłaty powiększonej o 30%.

Przypominamy, że wniesienie opłaty odbywa się bez uprzedniego wezwania. Niedokonanie wpłaty w wymaganej wysokości w w/w terminie wyznaczonym przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (niezależnie od przyczyn), skutkuje wygaśnięciem zezwolenia. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty będzie mógł wystąpić z nowym wnioskiem nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu dotychczasowego zezwolenia.

Za dotrzymanie terminu wniesienia opłaty uznaje się datę dokonania wpłaty na rachunek tut. urzędu potwierdzonej w placówce pocztowej lub banku przyjmującego wpłatę lub przelew.

Opłatę należy wnieść na konto Gminy Wisznice w Banku Spółdzielczym w Wisznicach  nr rachunku:

04 8055 0006 0000 1355 2000 0009

Odbiorca: Gmina Wisznice

Tytułem: 3 rata opłaty w 2018 r. za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż/sprzedaż i podawanie… w …

sponsorzy