Otwarty konkurs na wybór partnera/partnerów do opracowania i realizacji projektu pt. Promocja przedsiębiorczości na terenie Doliny Zielawy”

Otwarty konkurs na wybór partnera/partnerów do opracowania
i realizacji projektu pt.
Promocja przedsiębiorczości na terenie Doliny Zielawy” przewidzianego do złożenia w konkursie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Konkurs otwarty nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/18.

Gmina Wisznice działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór
na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Konkurs otwarty nr RPLU.9.03.00-IZ.00-06-001/18, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Wisznice

Nabór Partnerów odbywać się będzie w terminie od 02.08.2018 r. do 23.08.2018 r.,
do godz. 11:00.

Projekt będzie realizowany na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Gminą Wisznice (Liderem projektu) oraz partnerem spoza sektora finansów publicznych, wybranym w trybie konkursu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.

Niniejsze ogłoszenie wraz z Regulaminem Konkursu zostało umieszczone na stronie internetowej Gminy Wisznice:  http://www.wisznice.pl

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: Nabór partnera do projektu Promocja przedsiębiorczości na terenie Doliny Zielawy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pocztą lub osobiście w terminie od 02.08.2018  roku do 23.08.2018  r.  do godz. 11:00 na adres: Gmina Wisznice, ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice. (decyduje data wpływu). Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: Gmina Wisznice, ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załącznik nr1 Regulamin konkursu

Załącznik nr2 Formularz-zgłoszeniowy

Załącznik nr3 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr4 Wzór minimalnego zakresu umowy partnerskiej

sponsorzy