30 sierpnia 2017 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach odbyła się sesja naukowa pt. "Język i kultura na pograniczach słowiańskich" dedykowana prof. Feliksowi Czyżewskiemu w 45 - lecie pracy naukowej i dydaktycznej.

Prof. dr hab. Feliks Czyżewski, znakomity i ceniony językoznawca, pracownik naukowy Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie w latach 1972-1975 był nauczycielem w wisznickim liceum. Dzięki jego zaangażowaniu i wsparciu w latach 80-tych i 90-tych w szkole były organizowane lektoraty języka bułgarskiego, odbywały się zajęcia i spotkania poświęcone kulturze bułgarskiej. Jako Dyrektor IFS UMCS prof. Czyżewski w latach 2003-2013 kontynuował współpracę z liceum, współorganizując konkursy slawistyczne, konferencje i sympozja naukowe.

Profesor Czyżewski to także mieszkaniec Wisznic, często można spotkać go spacerującego po wisznickich ulicach i choć pochodzi z Gminy Łomazy to tutaj osiedlił się wraz z żoną. Profesor realizując się zawodowo zawsze pamięta o swoich korzeniach. Wiele przedsięwzięć, wydarzeń i projektów w Gminie Wisznice zrealizowanych zostało przy współpracy z prof. Czyżewskim. Szczególnie ceni sobie współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wisznicach z którym zrealizował bardzo ciekawy mikroprojekt „Gdzie bije źródło…Kultura muzyczna pogranicza Polski i Białorusi”. Owocem projektu jest książka „Gdzie bije źródło... Pieśni ludowe pogranicza Polski i Białorusi", która opracowana została w kilku językach. Profesor czynnie współpracuje także z naszą Gminną Biblioteką Publiczną. Przy okazji tejże współpracy powstała publikacja „Kraszewscy na Podlasiu” – współfinansowana ze środków UE w ramach PROW na lata 2017-2013. Razem z Biblioteką prof. Czyżewski współorganizował również sesję naukową pn. „Kajetan Kraszewski jako człowiek pogranicza kulturowego.” Była to okazja do uświetnienia 190. rocznicy śmierci Kajetana Kraszewskiego, patrona GBP w Wisznicach. Przy wszystkich realizowanych przedsięwzięciach profesor nigdy nie zapominał o władzach gminy. Razem z Gminą Wisznice przed laty zrealizował bardzo ważny projekt, który stał się motorem napędowym do współpracy polsko - białoruskiej. Był to projekt „Lider pogranicza”, w ramach którego przewidziano kompleksowe działania skierowane do liderów z Polski i Białorusi oraz młodzieży zainteresowanej działalnością społeczną.

Profesor Czyżewski jest entuzjastą i propagatorem idei współdziałania placówek naukowych z władzami samorządowymi. dlatego też wśród gości na sesji poświęconej prof. Czyżewskiemu znalazła się liczna grupa przedstawicieli władz samorządowych, działacze i pracownicy kultury, wybitni naukowcy, twórcy, wydawcy oraz duchowni różnych wyznań. Kluczowym punktem sesji były wystąpienia i referaty wygłoszone przez prof. dr. hab. Henryka Gmiterka (UMCS Lublin), prof. dr hab. Halinę Pelc (UMCS Lublin), mgr. Aleksandra Szołuchę - dyrektora liceum w latacxh 1970-1986. Uroczystość została uświetniona programem artystycznym w wykonaniu uczniów liceum i gimnazjum w Wisznicach i występem zespołu muzycznego z Dubeczna działającego przy GOK w Hańsku. Sesja została zorganizowana przy współpracy dyrekcji dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego im. W. Zawadzkiego w Wisznicach, absolwentów LO Wisznice "Matura Rocznik 1976", Zakładu Filologii Ukraińskiej UMCS i Gminy Wisznice.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

G A L E R I A