Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, finansowanego z budżetu państwa, w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016, poz. 1817 zpóźn.zm.) i art.25 ust.1 i ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2017, poz. 1769 z późn.zm.)

uchwały nr XXIX/196/2017 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z dnia 25 stycznia 2018r., poz.398)

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, finansowanego z budżetu państwa, w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób

z zaburzeniami psychicznymi.

Rodzaj zadania:

Zadanie z pomocy społecznej.

Nazwa zadania:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

sponsorzy