Usługi społeczne w Gminie Wisznice

Projekt: „ Usługi społeczne w Gminie Wisznice”

Nazwa  programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Wartość  projektu: 1 580 005,20 PLN

Kwota  dofinansowania: 1 490 665,20 PLN

Okres realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2022 r.

Cel projektu: Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb grupy 50 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Wisznice  do 31.12.2022 r. poprzez realizację zintegrowanych usług profilaktycznych i aktywizujących, rozwój środowiskowych form pomocy, trening usamodzielnienia oraz utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości oraz dostępności usług społecznych, świadczonych  w formach zdeinstytucjonalizowanych w środowisku lokalnym, przyczyniając się  do zwiększenia aktywności oraz poprawy jakości życia osób starszych, niepełnosprawnych   i niesamodzielnych.

Zakres projektu:  W ramach projektu będą realizowane zajęcia profilaktyczne, aktywizujące, usługi asystencko-opiekuńcze, usługi mieszkalnictwa treningowego oraz zostanie utworzona Wypożyczalnia Sprzętu – Rehabilitacyjnego, Pielęgnacyjnego i Wspomagającego. Zajęcia profilaktyczne będą obejmowały indywidualne oraz grupowe konsultacje psychologiczne, dietetyczne i kosmetologiczne. W ramach zajęć aktywizujących będą prowadzone zajęcia terapeutyczne takie jak biblioterapia, hortiterapia, zajęcia muzyczne i manualne oraz zostaną przeprowadzone warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym i rajdy rowerowe. W celu zapewnienia integracji uczestników ze środowiskiem lokalnym Beneficjent przewiduje zorganizowanie 15 imprez okolicznościowych. Planuję się, że z usług  osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej i osób świadczących sąsiedzkie usługi opiekuńcze skorzysta 20 osób.  Usługi mieszkalnictwa treningowego zakłada utworzenie 4 miejsc w mieszkaniach treningowych wraz z prowadzeniem treningu usamodzielnienia, z którego skorzysta 12 osób. Z Wypożyczalni będą mogły skorzystać osoby niepełnosprawne i niesamodzielne, którym wypożyczony Sprzęt ułatwi wykonywanie czynności życia codziennego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Rekrutacja:

regulamin rekrutacji

załącznik nr 1 formularz zgłoszeniowy

załącznik nr 2 deklaracja uczestnictwa w projekcie

załącznik nr 3 zgoda na przetwarzanie danych osobowych

załącznik nr 4 oświadczenie spełnienia kryterium

załącznik nr 5 zgoda utrwalenie wizerunku

 

Wypożyczalnia:

regulamin wypożyczalni

załącznik nr 1 formularz zgłoszeniowy

załącznik nr 2 deklaracja uczestnictwa w projekcie

załącznik nr 3 zgoda na przetwarzanie danych osobowych

załącznik nr 4 oświadczenie spełnienia kryterium

załącznik nr 5 umowa użyczenia

załącznik nr 6 wzór upoważnienia

 

sponsorzy