Informacje ogólne

Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkującymi nieruchomość oraz stawki opłaty:

  • 40,00 zł - jeżeli odpady są zbierane i odbierane bez segregacji
  • 12,00 zł - jeżeli prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się:

  • raz na kwartał
  • w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca kwartału kalendarzowego tj. 15 stycznia, 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października.
  • gotówką w kasie Urzędu Gminy Wisznice lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Wisznice nr 04 8055 0006 0000 1355 2000 0009