Struktura organizacyjna dane kontaktowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wisznicach

Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:

Fundusz alimentacyjny

W przypadku bezskuteczności egzekucji przysługuje osobie uprawnionej świadczenie z funduszu alimentacyjnego do ukończenia 18-tego roku życia, albo w przypadku kiedy się uczy w szkole lub w szkole

Wzory wniosków

I. Świadczenie dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:

Dodatek energetyczny

Aby uzyskać dodatek energetyczny, należy spełnić jednocześnie następujące warunki:

Asystent rodziny

W myśl Ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej wójt/burmistrz/prezydent/ zobowiązany jest do udzielenia rodzinie wsparcia w formie współpracy z asystentem rodziny.

Świadczenie wychowawcze 500 plus

Świadczenie wychowawcze przysługuje :

Świadczenie dobry start

Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie na dzieci uczące się w szkole

sponsorzy