Struktura organizacyjna dane kontaktowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wisznicach

Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:

Fundusz alimentacyjny

W przypadku bezskuteczności egzekucji przysługuje osobie uprawnionej świadczenie z funduszu alimentacyjnego do ukończenia 18-tego roku życia, albo w przypadku kiedy się uczy w szkole lub w szkole

Wzory wniosków

I. Świadczenie dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

sponsorzy