Postaw na rodzinę

Spis treści

Jak to się zaczęło...

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wisznicach jak co roku realizuje zadania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Praca punktu konsultacyjnego, wsparcie wypoczynku letniego czy dofinansowanie posiłków dzieci z rodzin dotkniętych problemem, wspieranie lecznictwa odwykowego - to wszystko działania na rzecz rodziny.

W 2011 roku nasza Gmina po raz pierwszy przystąpiła do udziału w ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na rodzinę!" którą opracowała i realizuje od kilku lat Krakowska Akademia Profilaktyki.

Głównym celem kampanii jest promowanie pozytywnej profilaktyki stawiającej na wzmacnianie więzi rodzinnych. Badania naukowe udowodniły, że inwestowanie w relacje rodzinne obniża ryzyko sięgania przez dzieci po alkohol, narkotyki czy dopalacze.

Zainteresował nas niezwykle atrakcyjny zestaw materiałów informacyjno-edukacyjnych, dla każdego pokolenia a przede wszystkim bardzo pozytywne oceny tej Kampanii wpisane w komentarzach na stronie internetowej Kampanii przez samorządy gmin, które realizowały tę kampanię w poprzednich latach. Ważnym aspektem kampanii jest fakt, że nikogo nie straszy, lecz buduje pozytywny wizerunek rodziny.

Według Jana Pawła II rodzina jest "drogą, po której idzie człowiek". Ale zdajemy sobie sprawę iż tylko zdrowa rodzina może prowadzić po właściwych drogach i być wzorem do naśladowania dla następnych pokoleń.

Badania dotyczące wpływu różnych czynników na podejmowanie zachowań ryzykownych przez nastolatków pokazały, iż czynnikiem najsilniej chroniącym dzieci przed sięganiem po alkohol, narkotyki czy dopalacze, jest silna więź z rodzicami. Jeżeli między rodzicami a dzieckiem panują dobre stosunki, oparte na zaufaniu, wzajemnym poszanowaniu oraz autorytecie to dziecko wie, jakich zachowań oczekują od niego rodzice. Stanowi to bardzo silny fundament do podejmowania decyzji chroniących i nieulegania presji rówieśniczej.

Gminy, które w poprzednich latach realizowały tę kampanię w różnych zakątkach Polski uznały, że warto zainwestować w profilaktykę, która ma sens i przynosi pozytywne rezultaty.

Proponowane zadania kampanii to m. in. przekaz dla społeczeństwa „Prawdy o alkoholu", promocja „Postaw na rodzinę" a także „Reaguj na przemoc" i wypływające z nich profilaktyczne przesłanie, że wiedza, zdrowe, bezpieczne zachowania, wzmacnianie więzi rodzinnych to najlepsza ochrona dzieci i młodzieży przed alkoholem, narkotykami, dopalaczami, przemocą a tym samym radosna przyszłość naszej małej Ojczyzny.

Członkowie KRPA postanowili zakupić połowę pakietu Kampanii, i zrealizować wytyczone zadania w 2011 roku.

Do współpracy w realizacji zadań zaprosiliśmy Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Życia „Istnienie" oraz Centrum Dziecka i Rodziny – które realizują podobne zadania na terenie naszej gminy.

Kampania „Postaw na rodzinę" wykorzystuje jedną z najskuteczniejszych strategii profilaktycznych – Strategię Rozwijania Umiejętności Wychowawczych, zgodnie z rekomendacją Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dlatego zadania w pierwszej kolejności postanowiliśmy realizować w placówkach oświatowych gminy, edukować rodziców uczniów a także promować ją podczas festynów i uroczystości z udziałem szerokiego społeczeństwa gminy oraz na stronie internetowej Gminy.

Przystępując do realizacji kampanii, wspólnie z nauczycielkami szkoły podstawowej w Wisznicach: Panią Barbarą Głowacką, Panią Barbarą Dzyr i Panią Małgorzatą Cegłowską nakreśliłyśmy zadania i ramowy program realizacji kampanii. Program ten został przedstawiony Dyrekcjom Szkół oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

W ogólnym zarysie postanowiliśmy prezentować poszczególnym grupom społecznym zarówno ważne wiadomości dotyczące zdrowych zachowań jak i zagrożenia, jakie niesie za sobą patologia społeczna; będziemy wskazywać jak unikać niebezpieczeństw gdzie szukać pomocy i jak pokonywać trudności.

Wspólnie z instytucjami wspierającymi rodziny chcieliśmy pokazać jak ważną rolę pełni zdrowa rodzina w społeczności lokalnej. Jak powinna realizować swoje zadania związane z wychowywaniem dzieci od najmłodszych lat ale też jak wspierać starszych w ich trudnych latach.

Ogłoszenie Kampanii zaplanowano podczas Święta Babci i Dziadka pod hasłem: „Kochamy Was za to że jesteście" w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dołholisce w dniu 10 lutego 2011r.

W tym też dniu do wszystkich szkół podstawowych dotarły ogłoszenia o kampanii oraz ulotki. Informacje o kampanii zawierały również przykładowe tematy do wyboru dla uczniów, którzy zechcą się włączyć w realizację zadań.

sponsorzy