Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny

 innowacyjna                                           unia

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje" „Inwestujemy w Waszą przyszłość"

 

Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny


Nazwa Programu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013


Priorytet/Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion


Wartość Projektu: 8 439 561,00 PLN


Kwota dofinansowania: 8 439 561,00 PLN (100%)


Cel: Celem głównym projektu jest zmniejszenie poziomu wykluczenia cyfrowego w 10 gminach północnej Lubelszczyzny poprzez:
1. Zakup zestawów komputerowych oraz zapewnienie dostępu do Internetu 942 gospodarstwom domowym
2. Przeszkolenie 942 uczestników projektu w zakresie korzystania z komputera i Internetu
3. Umożliwienie dostępu do Internetu osobom wykluczonym cyfrowo w 26 punktach publicznego dostępu do Internetu (świetlice wiejskie, ośrodki kultury, biblioteki, szkoły)


Zakres projektu:
W ramach projektu mieszkańcy 942 gospodarstw domowych wykluczonych cyfrowo z 10 gmin, spełniające powyższe kryteria, otrzymają zestawy komputerowe (1 zestaw na gospodarstwo domowe), bezpłatne 8-godzinne szkolenie z zakresu obsługi komputera oraz pełne dofinansowanie dostępu do Internetu w trakcie realizacji projektu oraz 5 lat po jego zakończeniu. Ponadto w 26 publicznych punktach dostępu do Internetu prowadzone będą szkolenia z zakresu wykorzystania aplikacji i programów komputerowych, nowoczesnych technologii, usług on-line, edukacji przez Internet itp.


Projekt realizowany będzie przez 10 gmin leżących w północnej części województwa Lubelskiego:
1. Gmina Wisznice - Lider projektu - 100 zestawów komputerowych dla gospodarstw domowych oraz 15 do publicznych punktów dostępu do Internetu
2. Gmina Jabłoń – 110 zestawów komputerowych dla gospodarstw domowych oraz 26 do publicznych punktów dostępu do Internetu
3. Gmina Konstantynów- 30 zestawów dla gospodarstw domowych oraz 31 do publicznych punktów dostępu do Internetu
4. Gmina Milanów- 100 zestawów dla gospodarstw domowych oraz 7 do publicznych punktów dostępu do Internetu
5. Gmina Podedwórze- 9 zestawów dla gospodarstw domowych oraz 3 do publicznych punktów dostępu do Internetu
6. Gmina Rossosz- 41 zestawów dla gospodarstw domowych oraz 4 do publicznych punktów dostępu do Internetu
7. Gmina Sosnówka- 52 zestawy dla gospodarstw domowych oraz 5 do publicznych punktów dostępu do Internetu
8. Gmina Parczew- 150 zestawów dla gospodarstw domowych oraz 30 do publicznych punktów dostępu do Internetu
9. Gmina Wohyń- 100 zestawów dla gospodarstw domowych oraz 28 do publicznych punktów dostępu do Internetu
10. Gmina Miasto Terespol - 250 zestawów dla gospodarstw domowych oraz 10 do publicznych punktów dostępu do Internetu


Łącznie w projekcie zakupionych zostanie 1101 komputerów, z których będą mogli korzystać mieszkańcy gmin objętych projektem, co wpłynie na wzrost wykorzystania nowoczesnych technologii na obszarze objętym projektem, poprawę dostępności edukacji oraz rynku pracy, zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych oraz mentalnych barier, związanych z dostępem do Internetu, ułatwiony kontakt beneficjentów ostatecznych z urzędami administracji publicznej oraz poszerzanie wiedzy dzięki szerokim możliwościom szybkiego dostępu do informacji.

Monika Mackiewicz-Drąg

sponsorzy