Zrealizowane Projekty

1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Wisznice

Gmina Wisznice w okresie maj 2019 - listopad 2020 realizowała projekt pt.: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Wisznice". Projekt realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 7.4.1.2. Kształtowanie przestrzeni publicznej.

W ramach projektu zostały wykonane następujące prace:

  • demontaż istniejącego utwardzenia
  • wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego i elektrycznego
  • wykonanie fontanny w systemie dry plaza o wymiarach płyty fi 6,0m z niecką ukrytą zabudowaną płytami granitowymi wraz z niezbędną infrastrukturą 
  • przebudowa istniejącej fontanny (urządzeń) 
  • utwardzenie terenu,
  • dostawa i montaż małej architektury ławki, stoły, kosze, ławki multimedialne

Łączna wartość projektu (dokumentacja techniczna, wykonawstwo, nadzór) to 565 554,00 zł brutto, a uzyskane dofinansowanie to 359 862 zł brutto.

Zdjęcia: http://wisznice.pl/prow-2014-2020/3573-projekt-zagospodarowanie-przestrzeni-publicznej-w-centrum-miejscowosci-wisznice


2. Przebudowa drogi gminnej Nr 101230 L w miejscowości Rowiny

Przebudowa drogi gminnej Nr 101230 L w miejscowości Rowiny na odcinku od km 0+011.8 do km 1+890.0, polegała na wzmocnieniu podbudowy oraz wykonaniu nowej warstwy nawierzchni jezdni, budowie zjazdów na posesje oraz wykonania nowego oznakowania pionowego.

Realizację zadania dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Całkowity koszt inwestycji 463.927,86zł / dofinansowanie 278.356,00 zł / wkład własny 185.571,86 zł.

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S. A.

Link do zdjęć:

https://www.wisznice.pl/aktualnosci/3511-zakonczono-prace-przebudowy-drogi-w-rowinach