Klub Seniora

Zajęcia w Klubie Seniora zawieszone

W związku z decyzją Wojewody Lubelskiego zajęcia w Klubie Seniora w Wisznicach zastały tymczasowo zawieszone do 24 maja 2020 r. w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Zajęcia w Klubie Seniora odwołane

W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii zajęcia w Klubie Seniora w Wisznicach odwołane są do 10 kwietnia 2020 r.

Sprawozdanie z działalności Klubu Seniora

W Wisznicach został utworzony Klub Seniora w ramach projektu „Aktywni  i sprawni – usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny” realizowany przez Gminę Wisznice w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Projekt realizowany jest okresie 01.08.2019 r. – 31.12.2021.

Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb grupy 35 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Wisznice poprzez utworzenie i prowadzenie Klubu Seniora w Wisznicach, oferujące zajęcia adekwatne  do  potrzeb  i  oczekiwań  osób  starszych. Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości oraz dostępności usług społecznych, świadczonych w formie zdeinstytucjonalizowanych w środowisku lokalnym, przyczyniając się do zwiększenia aktywności oraz poprawy jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych.

Projekt „Aktywni  i sprawni – usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny” daje Seniorom możliwość aktywnego udziału w życiu społecznym oraz dostęp do przestrzeni publicznej. Ze względu na znaczną odległość do większych ośrodków duża część osób starszych, w tym niepełnosprawnych i niesamodzielnych, ma ograniczony dostęp do tego rodzaju form aktywności jak i porad prozdrowotnych. Wychodząc naprzeciw potrzebom tej grupy społecznej powstał Klub Seniora, gdzie jest możliwość spędzenia czasu wolnego i zapewnienia rozwoju zainteresować, pasji oraz podnoszenia kompetencji poprzez różnego rodzaju zajęcia i warsztaty, a aktywny udział w zajęciach ruchowych  pomoże utrzymać sprawność fizyczną.

Również poradnictwo prozdrowotne ma istotne znaczenie w codziennym życiu Seniorów. Zajęcia grupowe oraz indywidualne z psychologiem, kosmetyczką, dietetykiem oraz podologiem pomogą zachować dobre samopoczucie, komfort psychiczny oraz zdrowie. Dostęp do tego typu konsultacji jest niekiedy ograniczony ze względu na brak takich ofert na terenie wiejskim oraz możliwości finansowe.         

Jesienią 2019 r. został przeprowadzony remont pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty w Wisznicach, które zostały zaadaptowane na Klub Seniora. Do dyspozycji Seniorów są dwie sale, łazienka oraz kuchnia. Zostały zakupione stoły i krzesła, zestaw wypoczynkowy, sprzęt sportowy do zajęć ruchowych oraz wyposażenie i asortyment do innych zajęć m. in. z rękodzieła oraz brydża. W celu dostosowania budynku do osób niepełnosprawnych został zakupiony schodołaz wyposażony w wózek inwalidzki.

W styczniu 2020 r. rozpoczęły się pierwsze zajęcia w Klubie Seniora – zajęcia ruchowe na basenie, muzyczne, z rękodzieła oraz warsztaty literackie i IT. Seniorzy mogą skorzystać także z poradnictwa grupowego i indywidualnego – psycholog czy kosmetyczka. Zajęcia cieszą się sporym zainteresowaniem, a prowadzący starają się wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczestników. W takcie zajęć i warsztatów do dyspozycji Seniorów jest serwis z kawą i herbatą.

W najbliższych tygodniach planowane jest rozpoczęcie kolejnych zajęć ruchowych takich jak pilates/joga/gimnastyka, nortic walking i rajdy rowerowe a także warsztaty kulinarne oraz poradnictwo prozdrowotne grupowe i indywidualne – dietetyk i podolog.

Istotnym elementem integracji osób starszych, zachowania przekazu międzypokoleniowego oraz zwiększenia aktywności Seniorów jest również udział w spotkaniach okolicznościowych oraz rożnego rodzaju wyjazdach kulturalnych i rekreacyjnych. W grudniu 2019 r. zostało zorganizowane spotkanie wigilijne, na którym obecnych było 35 uczestników projektu. Obecni byli również zaproszeni goście – ksiądz Dziekan Jan Pieńkosz, Wójt Gminy Wisznice Piotr Dragan oraz Zastępca Wójta Krzysztof Biełuszka. Kolejne trzy spotkania odbyły się w styczniu 2020 r. z okazji m. in. Dnia Babci i Dziadka. Seniorzy mieli możliwość spotkać się i porozmawiać w swoim gronie przy poczęstunku, a także pośpiewać i potańczyć. Natomiast w lutym został zorganizowany wyjazd dla uczestników Klubu Seniora do Warszawy do Teatru Komedia na sztukę „Atrakcyjna Wdowa”.

Kolejne spotkania i wyjazdy odbywać się będą zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

G A L E R I A

Zdjęcia: UG Wisznice

Spotkanie Integracyjne w Klubie Seniora w Wisznicach

W poniedziałek 20 stycznia 2020 roku Seniorzy po raz kolejny spotkali się razem przy wspólnym poczęstunku. Spotkania integracyjne uczestników Klubu Seniora w Wisznicach są okazją do wspólnych rozmów, śpiewu i tańca. Na spotkaniu poruszane były różne tematy, zarówno towarzyskie jak również sprawy dotyczące organizacji zajęć w Klubie Seniora i planowanych wyjazdów w ramach projektu. Seniorzy bardzo chętnie udzielali się w rozmowie i dyskusji. Oprawę muzyczną przygotował Pan Artur Bójko.

Spotkanie odbyło się w  ramach projektu „Aktywni i Sprawni – usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny” realizowanego przez Gmina Wisznice w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.

G A L E R I A

Zdjęcia: UG Wisznice

 

 

Spotkanie Integracyjne Seniorów

Uczestnicy Klubu Seniora w Wisznicach spotkali się 9 stycznia 2020 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty w Wisznicach na imprezie integracyjnej. Podczas poczęstunku Seniorzy prowadzili rozmowy i śpiewali pieśni biesiadne, umilając sobie czas we wspólnym gronie. Zaplanowano kolejne wspólne spotkanie. Tego typu spotkania wpływają na zwiększenie aktywności oraz uczestnictwa w życiu społecznym Seniorów.

Spotkanie Integracyjne Klubu Seniora było zorganizowane w ramach projektu „Aktywni i sprawni – usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny” realizowanego przez Gmina Wisznice w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.

G A L E R I A

sponsorzy