Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy podlegającą Radzie Gminy w Wisznicach.

Obszar działania Ośrodka obejmuje teren gminy Wisznice i podzielony jest na trzy rejony opiekuńcze: I rejon to: Wisznice, Rowiny, Curyn – 1954 mieszkańców II rejon to: Dołholiska, Ratajewicze, Marylin, Horodyszcze, Kolonia Wisznice, Małgorzacin, Łyniew – 1831 mieszkańców III rejon to: Polubicze Dworskie, Polubicze Wiejskie I, Polubicze Wiejskie II, Dubica Górna, Dubica Dolna, Wygoda – 1980 mieszkańców Zadania Gminnego Ośrodeka Pomocy Społecznej w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności: - tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej, - analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, - podejmowanie decyzji i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą, - pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb życiowych osób i rodzin, mobilizację środowisk lokalnych do samopomocy w rozwiązywaniu problemów społecznych, - podejmowanie działań zapobiegających izolacji, marginalizacji i społecznemu wykluczeniu osób i rodzin, - nawiązywanie współpracy z różnymi podmiotami w rozwiązywaniu problemów społecznych, - propagowanie kompleksowego rozwiązywania problemów społecznych, - kierowanie osób wymagających opieki do domów pomocy społecznej, - prowadzenie pracy socjalnej jako szeroko rozumianej działalności zawodowej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności funkcjonowania w społeczeństwie.

Adres: 21-580 Wisznice; Rynek 35
Telefon: 83 378 24 42