Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „OSP Jedna Dubica" ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubicy

Do postępowania mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U.Nr 184 poz.1436).

 1. Kandydaci składają CV z listem motywacyjnym wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły,
 2. Oferty z niezbędnymi załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora" z podanym adresem zwrotnym w terminie do 30 kwietnia 2012r na adres Stowarzyszenia (Dubica Dolna 32, 21-580 Wisznice),
 3. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania można uzyskać pod Nr Tel 501 375 620,
 4. Weryfikacja ofert pod względem spełnienia wymogów formalnych nastąpi w terminie do 15 maja 2012r,
 5. O dopuszczeniu do postępowania, zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną, terminie i miejscu jej przeprowadzenia jak i wynikach Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie.
 6. W każdym czasie, bez podania przyczyn, Zarząd zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia Kandydata.

Wykaz niezbędnych załączników i oświadczeń:

 • Kopia dowodu osobistego,
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • Zaświadczenie o niekaralności,
 • Oświadczenie, że przeciwko Kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
 • Oświadczenie zgodnie z art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2006r Nr 97, poz.674 z późn.zm.),
 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
sponsorzy