Wyniki konkursu ofert - usługi opiekuńcze

Urząd Gminy w Wisznicach informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi" w 2013 r. dokonano wyboru oferenta. Powierza się realizację zadania pn."Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi" Stowarzyszeniu Forum Rozwoju Regionu ul. Włodawska 6 21-580 Wisznice.

Wysokość przyznanej dotacji na 2013 r. – 10 000,00 zł.

sponsorzy