WISZNICE - EUROPEJSKI SAMORZĄD 2013

W dniu 17 lipca br. na uroczystej gali w Warszawie Wójt Gminy Wisznice Pan Piotr Dragan odebrał nagrodę za zajęcie II miejsca w Rankingu Samorządów „Rzeczypospolitej" 2013 w kategorii Najlepsza gmina w dziedzinie wykorzystania funduszy unijnych.
Ranking sklasyfikował samorządy w trzech kategoriach tj.:
I Miasta na prawach powiatu.
II Gminy miejskie i miejsko-wiejskie.
III Gminy wiejskie.
Do stworzenia rankingu wykorzystane zostały dane z Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Zestawienie powstało na podstawie danych o dochodach budżetowych pochodzących z funduszy unijnych oraz na podstawie wielkości wsparcia unijnego przyznanego jednostkom samorządu terytorialnego z krajowych programów operacyjnych i regionalnych programów operacyjnych. W przypadku danych z resortu rozwoju regionalnego brano pod uwagę wartość dofinansowania bez wkładu krajowego. Według przyjętych zasad przyznawania punktów jednostka samorządu terytorialnego mogła maksymalnie uzyskać 100 punktów, w tym: 45 punktów za wartość wykazanych w budżecie za 2012 rok dochodów z funduszy unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca; 45 punktów za łączną wartość umów o dofinansowanie, zawartych w 2012 roku, w przeliczeniu na jednego mieszkańca; 10 punktów za liczbę podpisanych umów.

D Y P L O M >>>>

R A N K I N G >>>

G A L E R I A >>>

sponsorzy