Poszukujemy pracowników

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny" w ramach Działania 8.3 PO Innowacyjna Gospodarka Urząd Gminy Wisznice poszukuje pracowników na stanowiska koordynatora oraz specjalisty ds. rozliczeń-finansowych projektu. Koordynator odpowiadać będzie za całość realizacji projektu zgodnie
z wnioskiem o dofinansowanie, odpowiednimi wytycznymi oraz przepisami krajowymi
i wspólnotowymi, a także organizować będzie pracę zespołu projektowego w 10 gminach, na terenie których realizowany będzie projekt: Wisznice, Jabłoń, Milanów, Konstantynów, Podedwórze, Rossosz, Sosnówka, Parczew, Terespol i Wohyń. Do obowiązków specjalisty ds. rozliczeń finansowo-księgowych należeć będzie m.in.: opisywanie dokumentów księgowych i przygotowanie do księgowania, czuwanie nad przepływami finansowymi w projekcie, dokonywanie płatności, w tym przygotowywanie przelewów bankowych, przekazywanie płatności w postaci zaliczek lub refundacji partnerom projektu, sporządzanie wymaganych raportów i wniosków o płatność.
Szczegóły dotyczące obu naborów dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej http://wisznice.bip.lublin.pl/index.php?id=169

sponsorzy