Konkurs ofert na zadanie z pomocy społecznej

Wójt Gminy Wisznice na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ogłoszenie >>>>>>

Usługi opiekuńcze - formularz >>>>>

sponsorzy