KARTA DUŻEJ RODZINY

Mieszkańcy Gminy Wisznice!
16 czerwca 2014r. ustanowiony został rządowy program „KARTA DUŻEJ RODZINY", adresowany do wielodzietnych rodzin, bez względu na ich dochód i zamieszkałych na terenie Gminy Wisznice. Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Należy podkreślić, że program ma zasięg ogólnokrajowy, zatem adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych bez względu na ich miejsce zamieszkania.
Za członków rodziny wielodzietnej uznaje się rodzica (zarówno matkę jak i ojca), jego małżonka oraz pozostające na ich utrzymaniu co najmniej troje dzieci w określonym wieku. Pod pojęciem rodzica należy rozumieć także rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.
Dokumentem uprawniającym do korzystania z Programu „Karta Dużej Rodziny" będzie specjalna karta wydawana bezpłatnie przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wisznicach.
Dokument ten przysługiwać będzie:
1) Małoletniemu dziecku – nie dłużej niż do ukończenia 18 lat
2) Pełnoletniemu dziecku – nie dłużej niż do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej maksymalnie jednak do ukończenia 25 roku życia
3) Dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia
4) Dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
5) Rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony.
Karta jest przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
Wniosek o przyznanie karty składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej, ( w Gminie Wisznice wnioski będą wydawane w GOPS w pokoju pracowników socjalnych).
Składając wniosek o przyznanie Karty okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania karty: dokument potwierdzający tożsamość, akt urodzenia, zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej, orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Informacji w powyższej sprawie udziela pracownik GOPS pod numerem telefonu 83 378-24-42 lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wisznicach ul. Rynek 35. Wnioski o wydanie karty będą wydawane również w siedzibie Ośrodka w godzinach jego pracy tj: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30.

karta dr

www.rodzina.gov.pl

sponsorzy