Poszukujemy kadrę pedagogiczną

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Klucz do kompetencji" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Gmina Wisznice zaprasza do złożenia ofert cenowych na prowadzenie zajęć edukacyjnych przewidzianych w ramach projektu. Szczegółowy wykaz zajęć, do prowadzenia których poszukujemy wykwalifikowanej kadry, znajduje się w załączonym ogłoszeniu. Zainteresowani nauczyciele, instruktorzy, psycholog i doradca zawodowy, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje do prowadzenia tego rodzaju zajęć, proszeni są o złożenie oferty cenowej na poniższym formularzu. Wypełniony i podpisany formularz, należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do Urzędu Gminy Wisznice do dnia 5 września 2014 r.

Oferty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu – Joanna Rowińska w biurze projektu (pokój 205 Urzędu Gminy Wisznice) oraz pod numerem telefonu (83) 378 21 27.

Ogłoszenie

sponsorzy