Mikroprojekt „Gdzie bije źródło…Kultura muzyczna pogranicza Polski i Białorusi”

Mikroprojekt „Gdzie bije źródło...Kultura muzyczna pogranicza Polski i Białorusi" jest realizowany przez Gminny Ośrodek kultury i Oświaty w Wisznicach. Założeniem projektu jest współpraca instytucji kulturalnych oraz naukowych na rzecz rozwoju kultury obszaru przygranicznego. Program zakłada różnorodne działania: Przegląd zespołów ludowych/folkowych pogranicza, warsztaty śpiewu ludowego dla muzyków pogranicza, polsko-białoruską wymianę młodzieży, Festiwal Muzyki Pogranicza. Istotnym ogniwem projektu są badania naukowe dawnej muzyki pogranicza. W tym celu zostanie utworzony międzynarodowy zespół badawczy, w którego skład będą wchodzić eksperci w zakresie językoznawstwa, etnografii i antropologii kultury pogranicza Polski i Białorusi z UMCS oraz Uniwersytetu Brzeskiego. Efektem rzeczowym badań będzie wydanie 500 egzemplarzy dwujęzycznego śpiewnika dawnej muzyki pogranicza wraz z transkrypcją nutową najcenniejszych, zanikających tradycyjnych pieśni tego terenu. Podmiotami badającymi materiał w głównej mierze będą: Instytut Filologii słowiańskiej UMCS Lublin(badania po polskiej stronie granicy) oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Brzeskiego Państwowego im. Aleksandra Puszkina (badania po białoruskiej stronie granicy). Naukowcy będą spotykać się podczas międzynarodowych seminariów naukowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Wisznicach.
Projekt realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013. Projekt Parasolowy pt. „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug"

 

unia-f      pl-by-ua      euroregion

sponsorzy