Strategia Rozwoju Zrównoważonego Gminy Wisznice na lata 2007-2015 – podsumowanie wdrażania

Strategia Rozwoju Zrównoważonego Gminy Wisznice na lata 2007-2015 z perspektywą do roku 2020 przyjęta uchwałą Rady Gminy Wisznice Nr XVII/112/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. jest podstawowym dokumentem strategicznym Gminy. W oparciu o zapisy Strategii planowane są zadania inwestycyjne i projekty, które przyczyniają się do rozwoju naszej społeczności. Poniżej prezentujemy raport podsumowujący realizację Strategii w latach 2008-2014, z którego wynika, iż większość zaplanowanych zadań została w całości lub przynajmniej częściowo zrealizowana. W związku z powyższym Gmina Wisznice przygotowuje się obecnie do opracowania nowego dokumentu strategicznego, który odpowiadał będzie na aktualne potrzeby rozwojowe Gminy.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zrealizowanej Strategii

http://wisznice.bip.lublin.pl/index.php?id=286&data=2010-03-22

oraz raportu podsumowującego jej wdrażanie.

sponsorzy