Ogłoszenie Wójta Gminy Wisznice

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) i uchwały nr II/5/2014 Rady Gminy Wisznice z dnia 29 grudnia 2014 r. ogłaszam otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2015 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej dofinansowanego z budżetu Gminy Wisznice

 

Nazwa zadania:
Organizowanie imprez sportowych na terenie Gminy Wisznice.  (OGŁOSZENIE)

Utrzymanie stadionu wraz z budynkiem socjalno-administracyjnym. (OGŁOSZENIE)

 

sponsorzy