O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Wisznice ogłasza i zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie wykonania NOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH w ramach projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi..."


Wnioski będą przyjmowane w dniach 2 – 13 marca 2015 r w pok. Nr 208 Urzędu Gminy Wisznice, ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice.

Formularze wniosku oraz regulamin dofinansowania są dostępne w tut. Urzędzie Gminy , pok. Nr 208 oraz na stronie internetowej www.azbest.lubelskie.pl


Dofinansowanie jest przeznaczone dla osób, które spełniają warunki do uzyskania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

sponsorzy